Integritet-och cookiepolicy

Denna integritets-och cookiepolicy blir tillämplig när du besöker vår hemsida www.praspar.se
(webbsidan). Det är AK Nordic AB, 169 04 Solna som äger hemsidan och som är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter i samband med hantering av ditt ärende.

För oss är det viktigt att behandla dina personuppgifter säkert och skydda din integritet. Vi behandlar därför alltid dina personuppgifter på ett korrekt sätt och i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi är förpliktigade att säkerställa och bevaka att din integritet skyddas när du besöker och använder vår hemsida, eller när du kommunicerar elektroniskt med oss.

Den här integritetspolicyn, tillsammans med allmänna villkor och annan dokumentation som kan hänvisas till i våra allmänna villkor, informerar om hur vi kommer att behandla dina personuppgifter. Policyn kan komma att uppdateras varför vi uppmanar dig att läsa aktuell version varje gång du besöker vår webbsida.

Information vi kan komma att inhämta från dig

Vi kan komma att inhämta och behandla följande personuppgifter:

 • Personuppgifter och annan information vi har erhållit via dig eller tredje part, där du direkt eller via tredje part, har godkänt att vi behandlar uppgifterna, svarat på en undersökning, eller på annat sätt responderat på förfrågningar på webbsidan.
 • När du besöker vår hemsida eller andra sidor om oss, kommer uppgifter om detta att dokumenteras, det gäller även din IP-adress, webbläsare och geografiskt läge.

En fullständig beskrivning om hur vi behandlar dina personuppgifter finner du här

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vissa kategorier av personuppgifter betraktas som extra känsliga. Sådana är exempelvis uppgifter om ras eller etniskt ursprung, politisk åsikt, religion eller världsåskådning, fackligt medlemskap och behandling av uppgifter om hälsa eller sexliv (känsliga personuppgifter).

Känsliga personuppgifter behandlas under förutsättningen att informationen är relevant för ärendets handläggning och att du samtyckt till behandlingen, eller om vi bedömer uppgifterna nödvändiga för att kunna fullgöra ingånget avtal.

Vi kan komma att dela informationen med andra bolag inom PRA Group koncernen. Om vi delar dessa kategorier av personuppgifter med tredje part, skall det finnas lagstöd alternativt att vi erhållit ditt samtycke.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår interna dataskyddspolicy och följande är exempel på behandlingar som kan bli tillämpliga:

 • För att säkerställa att innehållet på hemsidan är tillgängligt på ett tydligt sätt för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, service du har efterfrågat eller information som vi bedömer kan vara intressant för dig, och där du har samtyckt till att bli kontaktad av oss.
 • Så att du kan delta i undersökningar.
 • För att kunna meddela dig om förändringar gällande vår service.
 • För att förhindra bedrägeri, penningtvätt och annan kriminell verksamhet.

När du önskar att vi kontaktar dig och du lämnat ditt namn samt dina kontaktuppgifter, har du samtyckt till att vi kontaktar dig i denna fråga.

Säkerhet vid behandling av dina personuppgifter?

Överföring av information via internet, innebär risker från ett säkerhets- och sekretessperspektiv. Vi kan inte garantera säkerheten när du kommunicerar med oss elektroniskt, varför detta sker på egen risk. Vi kommer att vidta tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att garantera att dina personuppgifter behandlas och lagras på ett säkert sätt på våra servrar i enlighet med denna policy, allmänna villkor, vår interna dataskyddspolicy och tillämplig lagstiftning.

Med vilka delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan delas med andra bolag inom PRA Group.

Vi kan även dela dina personuppgifter till nedan angivna.

 • Till myndigheter i syfte att förebygga penningtvätt, bedrägeri och annan kriminell verksamhet.
 • Till våra samarbetspartners vid överföringar av betalfiler eller inhämtande av aktuell adressinformation.
 • Till tredje part där vi är skyldig att dela uppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträde.
 • När vi är ålagda i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Till övriga tredje parter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.
 • Till potentiella köpare av vår verksamhet samt deras rådgivare.

Överföring av data till tredje land utanför EU/EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet)

Dina personuppgifter kan överföras till tredje land, antingen via AK Nordic AB eller tredje part, i syfte att behandla, lagra eller andra relaterade ändamål. Överföring av personuppgifter utanför EU/EES sker endast om det finns en adekvat skyddsnivå i det aktuella landet som motsvarande den dataskyddslagstiftningen som tillämpas inom EU/EES och att den nivån motsvarar tillämplig dataskyddslagstiftning.

Behandling av tredje parts personuppgifter

Om du lämnar personuppgifter som avser en annan person, bekräftar du att du har tillåtelse att agera på uppdrag av denne personen, och att du har informerat berörd person om AK Nordic AB samt ändamålet med att dennes personuppgifter behandlas.

Dina rättigheter

Enligt GDPR har du följande rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst erhålla information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag). Inom en månad från vi mottagit din begäran om registerutdrag skall vi sända dessa uppgifter till dig. Denna tidsperiod får vid behov förlängas med ytterligare två månader, med beaktande av hur komplicerad begäran är och antalet inkomna begäranden.

När information vi har om dig inte är korrekt och uppgifterna är objektivt felaktiga, har du rätt att få uppgifterna rättade. Detta innebär också en rätt att få dina uppgifter kompletterade om något saknas. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade eller begränsade när det inte finns någon laglig grund för oss att behandla dina uppgifter, när ändamålet med behandlingen har upphört eller annan tillåtlighetsgrund har upphört. Du har rätt att invända gentemot behandlingen av dina personuppgifter. Dock är denna rättighet begränsad till om behandlingen är olaglig, uppgifterna inte är korrekta eller att uppgifterna inte behövs för ändamålet. Du har även rätt att återkalla samtycke när du som helst önskar om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter.

För ytterligare information angående dina rättigheter enligt GDPR, se vår information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Om du önskar komma i kontakt med oss med anledning av dina rättigheter, om du har några frågor eller klagomål gällande dina personuppgifter, se kontaktuppgifterna i slutet av dokumentet. Med hänsyn till datasäkerhet, för att skydda dina personuppgifter, kan vi behöva efterfråga ytterligare information för att säkerställa och bekräfta vem som begär information.

Tredje parts webbsidor

När du besöker vår hemsida kan det hända att du navigerar till andra hemsidor som inte ägs av oss (tredje parts webbsidor). Tredje parts webbsidor kan använda sig av deras egna cookies, behandla och efterfråga personuppgifter eller annan information. Genom att vi kan ha en länk på vår hemsida innebär det inte att vi agerar som representant eller tar ansvar för tredje partens webbsida. Vi har inte någon kontroll över deras behandling av personuppgifter och tar ej något ansvar för deras behandling. Du bör alltid läsa de villkor och den integritetspolicy som finns på aktuell hemsida du besöker för att säkerställa behandlingen av dina personuppgifter.

Loggar på webbservern

Vi kan samla viss information automatiskt och lagra den i loggar på vår webbserver i syfte att insamla statistik. Dessa loggar innehåller standardinformation som insamlats på vår webbserver, såsom IP adresser, browser, internetleverantör, operativ system etc. Den här informationen används endast av AK Nordic AB och PRA Group. Informationen delas eller säljs inte vidare till tredje part. Vi använder den här sortens information för att analysera trender, att administrera webbsidan och för att samla demografisk information om webbsidans användare generellt.

Hur vi använder cookies

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet och är vanligt förekommande på internet. Vissa är nödvändiga för att du skall kunna använda webbplatsens funktionalitet fullt ut, medan andra används för att förbättra din användarupplevelse och underlätta navigation på webbplatsen.

Som många andra webbsidor, använder vi cookies i samma syfte som ovan nämns. Att använda cookies innebär inte att vi får behörighet eller tillgång till din dator eller till någon information om dig, förutom den du aktivt delar med dig av.

Du kan välja att acceptera eller avböja användningen av cookies. De flesta webbläsarna är förinställda att acceptera cookies automatiskt. I webbläsaren kan man vanligen ändra inställning för hur cookies hanteras, såsom att du alltid accepterar cookies, att informera dig om när cookies används eller att aldrig använda cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan det hindra oss från att du skall kunna använda webbsidan på bästa sätt då du kan förlora viss funktionalitet. Om du önskar att ta bort någon cookie som redan har registrerats på din dator, hänvisar vi till de instruktioner som finns hos din webbläsarleverantör.

För ytterligare information om cookies hänvisar vi till: https://pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

Våra kontaktuppgifter:
AK Nordic AB/PRA Spar
Box 4068
169 04 Solna
E-post: kundservice@praspar.se
Telefon: +46 8 55 12 17 15