Insättningsgarantin

Insättningsgarantin innebär att staten garanterar de pengar du har satt in på konton hos banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag. Det betyder att du som kund får ersättning av staten om ett institut går i konkurs eller när Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Instituten som är anslutna till insättningsgarantin har Finansinspektionens tillstånd att ta emot kunders pengar på konto.

Insättningsgarantin ersätter kapital och upplupen ränta upp till ett maximalt belopp om 1 050 000 svenska kronor per person och institut.

Syftet med insättningsgarantin är att stärka skyddet för allmänhetens insättningar och bidra till stabilitet i det finansiella systemet. Den infördes i Sverige 1996 och baseras på ett EG-direktiv. Motsvarande garanti finns i övriga EU-länder. Insättningsgaranti finns också i flera länder utanför EU.

Så fungerar insättningsgarantin

Du har rätt till ersättning om ett institut som tillhör insättningsgarantin går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att insättningsgarantin ska träda in.

Om ditt konto omfattas av garantin har du rätt till ersättning för det belopp du satt in plus ränta fram till konkursbeslutet eller beslutet om att garantin ska träda in. Du kan maximalt få ersättning med 1 050 000 svenska kronor per kund och institut. Om ett konto är öppnat i två eller flera personers namn räknas varje person för sig.

Din ersättning påverkas inte av om du har skulder till institutet.

Konton som omfattas av garantin

Alla typer av konton omfattas av garantin oavsett om sparandet är bundet eller fritt att ta ut. Det individuella pensionssparandet omfattas inte av insättningsgarantin. Postväxlar faller utanför den definition av insättningar som finns i lagen om insättningsgaranti och omfattas alltså inte.

Riksgälden godkänner de kontoslag som omfattas av insättningsgarantin.

För klientmedelskonton är huvudregeln att varje enskild ägare till pengarna får ersättning upp till det maximala beloppet för insättningsgarantin. Ett klientmedelskonto är ett konto där till exempel en advokatbyrå eller ett värdepappersbolag satt in pengar för flera kunder på ett och samma konto.

För vem gäller garantin

Insättningsgarantin gäller för alla kunder, såväl privatpersoner (inklusive omyndiga) som företag och andra juridiska personer till exempel dödsbon.

Institut som själva tillhör insättningsgarantin kan dock inte få ersättning.

Utbetalning av ersättning

Riksgälden betalar ut ersättningen inom sju arbetsdagar från den dag då insättningsgarantin träder in.

När insättningsgarantin träder in kontaktar vi dig. Du behöver alltså inte själv ansöka om ersättning.

Den maximala ersättningen är 1 050 000 kronor per kund och institut.

För insättningar hos filialer till utländska institut i Sverige träder rätten till ersättning in först efter beslut hos behörig myndighet i institutets hemland. Den svenska regeringen har möjlighet att utvidga garantin till kreditinstitut med filial i Sverige där hemlandets insättningsgaranti inte kan infrias.

Källhänvisning: www.ign.se www.riksgalden.se/sv/Insattningsgarantin/Om_Insattningsgarantin